विविध मुहूर्त

विवाह मुहूर्त

२०१७ सालातील विवाह मुहूर्त

जानेवारी १७, १८, १९, २०, २३, २४, २९
फेब्रुवारी १, २, ३, ५, ६, ११, १३, १४, १६, १७, १९, २१, २८
मार्च १, २, ५, ६, १०, ११, १४, १५, १६, १८
एप्रिल १७, १९, २०, २१
मे ४, ७, ८, ९, १४, १६, १७, १८, १९, २१, २२, २३, २७, ३१
जून २, ३, ५, ६, ८, १०, १२, १३, १५, १७, १८, १९, २०, २८, ३०
जुलै १, २,३
  ऑगस्ट,सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात मुहूर्त नाहीत
नोव्हेंबर २१, २३, २५, २८, २९
डिसेंबर ३, ४, १०, ११, १२

२०१८ सालातील विवाह मुहूर्त

जानेवारी पौष महिन्यात विवाह मुहूर्त नाहीत
फेब्रुवारी ५, ९, ११, १८, १९, २०, २१, २४, २५
मार्च ३, ४, ५, ६, १२, १३, १४
एप्रिल १९, २०, २४, २५, २६, २७, २८, ३०
मे १ , २, ४, ६, ७, ८, ९, ११, १२ पुढे अधिक महिना असल्यामुळे मुहूर्त नाहीत
जून अधिक महिना असल्यामुळे मुहूर्त नाहीत. १८, २३, २८, २९
जुलै १, २, ५, ६, ७, १०, १५

(सर्व मुहूर्त दाते पंचांगाप्रमाणे, कार्यक्रम ठरविण्यापूर्वी मुहुर्ताबाबत गुरुजींचा सल्ला घ्यावा.)