विविध मुहूर्त

गृहप्रवेश मुहूर्त

२०२१ सालातील मुहूर्त

एप्रिल १३, १७, १९, २४, २५, २९
मे २, ३, ८, १३, १७, २२, २४, २६, २८, ३०, ३१
जून २, ४, ६, १३, २०, २६
जुलै १, २, ११, १६, २२, २५, २६, २९
ऑगस्ट ४, १३, १४,२०, २२, २३, २७, ३०
सप्टेंबर १, ३, ८, ९, ११, १२, १६, १७
ऑक्टोबर ८, १०, १५, १७, २०, २१, २७, २८
नोव्हेंबर ६, १०, १३, २०, २१, २४, २५, २९
डिसेंबर १, ८, ९, १०, १३, १९, २६, २७, ३१

२०२२ सालातील मुहूर्त

जानेवारी ५, ८, ९, १०, १८, २२, २३, २९
फेब्रुवारी ३, ५, ६, ७, १३, १४, १९, २१, २४, २५
मार्च ४, ५, ९, १३, १९, २०, २३, २५, २८

(सर्व मुहूर्त दाते पंचांगाप्रमाणे, कार्यक्रम ठरविण्यापूर्वी मुहुर्ताबाबत गुरुजींचा सल्ला घ्यावा.)